Zarząd

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd kontrolowany przez Komisję Rewizyjną. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Stowarzyszenia jest Prezydent Miasta Opola.

Skład Zarządu

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia (od 20.02.2015 r.):
1. Marek Andrzej Łabudziński – Prezes
2. Jan Edmund Olszewski – Wiceprezes
3. Dariusz Paweł Zawora – Skarbnik
4. Anna Maria Włodarczyk - Sekretarz
5. Alina Holm – Praciak – Członek Zarządu

Skład KR
Aktualny skład Komisji Rewizyjnej (od 20.02.2015 r.):
1. Michał Łukasz Łabus
2. Roman Knosala
3. Katarzyna Sypko - Kubicka

Praca Zarządu

Zgodnie z §24 Statutu:

1. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd
2. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 3 letnią kadencję.
3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i jednego członka Zarządu.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami, Statutem i obowiązującymi przepisami prawa,
d. przygotowywanie programów działania Stowarzyszenia,
e. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
f. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
g. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
h. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Stowarzyszenia.
i. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Stowarzyszenia,
j. ustalanie wysokości składek członkowskich,
7. Do Zarządu należą wszystkie podejmowane decyzje i uchwały niezastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
8. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą jednocześnie wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z członkami tego organu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
9. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą być skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§25. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes.