Szkoła profesjonalnej profilaktyki

Szkoła profesjonalnej profilaktyki – 48-godzinne szkolenie kompetencyjne.

"Szkoła Profesjonalnej Profilaktyki"

Zapraszamy pedagogów, psychologów i wychowawców szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego do udziału w 48-godzinnym szkoleniu kompetencyjnym pn. „Szkoła Profesjonalnej Profilaktyki”.

Na podstawie dostępnych danych epidemiologicznych oraz obserwacji i wniosków praktyków – profilaktyków i terapeutów, wzmocnienie kompetencji profilaktycznych pracowników systemu oświaty stały się swoistym priorytetem w dążeniu do zwiększenia skuteczności współczesnej profilaktyki różnych zachowań ryzykownych młodzieży.

Cel:
Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności (skuteczności) szkolnych działań profilaktycznych poprzez zwiększenie kompetencji uczestników (psychologów szkolnych, pedagogów, wychowawców) w zakresie diagnozy, wdrażania i prowadzenia krótkich interwencji profilaktycznych wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne, szczególnie w obszarze używania substancji psychoaktywnych.

Organizacja szkolenia:
W roku szkolnym 2019-2020 podjęliśmy się realizacji czterech edycji profesjonalnego cyklu szkoleniowego – dla 4 grup odbiorców. W roku 2019 rozpoczęliśmy szkolenie dla dwóch pierwszych grup. Aktualnie prowadzimy nabór do grupy 3 i 4. Szkolenie dla każdej grupy trwać będzie 48 godzin (6 dni x 8 godz.).

Pierwsze trzy dni będą miały charakter warsztatowy i odbywać się będą w siedzibie Pracowni Rozwoju Osobistego w Opolu (Plac Oleandrów 8). Druga połowa cyklu szkoleniowego (3 dni), o bardziej treningowym charakterze, realizowana będzie w formie wyjazdowej  z dwoma noclegami w wybranym ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym na terenie województwa opolskiego.

Program szkolenia:
Ramowy program każdej edycji szkolenia składa się z 6 głównych bloków merytorycznych (odpowiadających 6 dniom szkolenia):

  1. Etiologia uzależnień i poziomy oddziaływań profilaktycznych - warsztat
  2. Diagnoza zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji i dostosowanie adekwatnej interwencji - warsztat
  3. Transteoretyczny Model Zmiany i trening technik motywacyjnych - warsztat
  4. Dialog Motywujący jako metoda o empirycznie potwierdzonej skuteczności w zmianie zachowań ryzykownych - trening
  5. Interwencje z wykorzystaniem elementów terapii poznawczej i behawioralnej - trening
  6. Zintegrowane podejście do interwencji profilaktycznych – wskaźniki skuteczności i ewaluacja – trening

Program szkoleniowy zbudowany jest na kanwie Transteoretycznego Modelu Zmiany, a jego realizacja oparta została na założeniach Dialogu Motywującego oraz elementach terapii behawioralno-poznawczej.

Poza samym szkoleniem warsztatowo – treningowym przewiduje się realizację konsultacji superwizyjnych dla chętnych uczestników. Dotychczasowe doświadczenia warsztatowe z podobną grupą odbiorców wskazują, iż możliwość skonsultowania konkretnych, trudnych sytuacji czy przypadków jest bardzo wartościową formą, jednak zazwyczaj niedostępną dla pracowników systemu oświaty. Planowane konsultacje superwizyjne będą miały charakter indywidualny lub grupowy, w zależności od potrzeb uczestników.

Szkolenie poddane zostanie ewaluacji oceniającej zarówno sam proces wdrażania i realizacji, jak i określającej bezpośrednie jego efekty. W celu podniesienia jakości ewaluacji i zadbania o rzetelność jej wyników postanowiono, aby miała ona charakter zewnętrzy. Oznacza to, iż ewaluatorem szkolenia będzie osoba, która nie bierze udziału w bezpośredniej realizacji cyklu szkoleniowego, co daje większą możliwość zachowania bezstronności w interpretacji wyników.

Realizatorzy szkolenia:

 

olszewskaMirosława Olszewska

Psycholog, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień, trenerka psychoedukacji, interwent kryzysowy, Ekspert Wojewódzki KBPN ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii do roku 2016, twórca i realizator wielu lokalnych i ogólnopolskich programów profilaktyki narkotykowej oraz szkoleń w tym zakresie.

 

 

 

labudzinskiMarek Łabudziński

Psycholog społeczny, profilaktyk, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, certyfikowany realizator wielu programów profilaktyki narkotykowej (min. FreD goes net), twórca i realizator programów szkoleniowych dla różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, realizator badań monitorujących lokalną scenę narkotykową (w tym ESPAD).

 

 

 

jarczokTomasz Jarczok

Pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, twórca i realizator programu wskazującej  profilaktyki narkotykowej „HIP HOP profilaktyka”, certyfikowany realizator programu „Fred goes net”, specjalizuje się w pracy z młodzieżą defaworyzowaną.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Program „Szkoła Profesjonalnej Profilaktyki” ma charakter nieodpłatny dla uczestników – realizowany jest w ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” na podstawie umowy 5/2019 z dnia 15.05.2019 z Województwem Opolskim.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 602 291 485 oraz poprzez kontakt mailowy biuro@pro.opole.pl.

O przyjęciu uczestnika do grupy szkoleniowej decyduje kolejność zgłoszeń – wielkość grup ograniczona jest do 15 osób (warunki pracy warsztatowej).

ZGŁOSZENIA:
Proszę wybrać grupę szkoleniową biorąc pod uwagę dogodność terminów 3 pierwszych spotkań warsztatowych. Termin trzydniowego zjazdu treningowego ustalony zostanie z uczestnikami – planowany okres maj – czerwiec 2020 r.”

O zakwalifikowaniu na szkolenie poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

Grupa I:

Spotkanie 1 – 16.03.2020 (poniedziałek)

Spotkanie 2 – 27.03.2020 (piątek)

Spotkanie 3 – 17.04.2020 (piątek)

Wyślij zgłoszenie - grupa I

Grupa II:

Spotkanie 1 – 23.03.2020 (poniedziałek)

Spotkanie 2 – 30.03.2020 (poniedziałek)

Spotkanie 3 – 20.04.2020 (poniedziałek)

Wyślij zgłoszenie - grupa II

Logo UMWO