Wracamy do społeczeństwa

Program reintegracji społecznej dla osób uzależnionych

Z naszych kilkunastoletnich doświadczeń terapeutycznych wynika, że wysiłek włożony w zaleczenie osób uzależnionych od narkotyków może być zmarnowany, jeżeli po zakończeniu podstawowego programu terapii, osoby takie pozostaną bez jakiegokolwiek wsparcia postrehabilitacyjnego. Jednocześnie poprzednie edycje programu i monitorowanie jego efektów wskazują, iż uczestnicy w większości utrzymują abstynencję, legalnie pracują (ponad połowa) w oparciu o umowę o pracę; podobny odsetek żyje w stałych związkach.

Program adresowany jest do osób kończących terapię lub po ukończonym procesie leczenia od środków psychoaktywnych, zarówno w placówkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych z terenu województwa opolskiego. Proponowany program dotyczy specjalistycznego wsparcia psychospołecznego, którego celem jest utrwalenie zmian terapeutycznych oraz reintegracja społeczna i zawodowa.

Programem zostaną objęte dwie 10 – 14 osobowe grupy uczestników; cykl zajęć dla jednej grupy odbiorców trwać będzie 6 miesięcy (styczeń – czerwiec 2018 r. oraz lipiec – grudzień 2018 r.).

Program podlega ewaluacji procesu (zajęcia warsztatowe) oraz ewaluacji wyniku (całość oddziaływań).

Celem zakładanych działań jest pomoc osobom uzależnionym w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczności lokalnej poprzez reintegrację społeczno – zawodową i ostatecznie podjęcie adekwatnych ról społecznych.

Zadanie 1
Warsztaty rozwoju osobistego – kompetencje interpersonalne
Jednym z głównych powodów sięgania po środki psychoaktywne po ukończonym programie terapii jest poczucie alienacji społecznej. Osoby uzależnione mają problem z powrotem do pełnienia akceptowanych ról społecznych. Warsztaty mają poprzez odpowiedz na pytania „jak mi z innymi ludźmi?”, „jak innym ze mną?” wpłynąć na poprawę funkcjonowania społecznego.

Zadanie 2
Warsztaty rozwoju osobistego – rówieśnicze zachowania asertywne
Zachowania asertywne są podstawową umiejętnością dla osób, które kończą leczenie od środków psychoaktywnych. Warsztat kompetencji osobistych bazuje na zmianach psychologicznych, które pozwolą beneficjentom na osiągniecie celów i realizacji potrzeb, z zachowaniem szacunku dla siebie i innych; dają poczucie kontroli nad własnym życiem.

Zadanie 3
Warsztaty rozwoju osobistego – warsztaty antystresowe
Stres powoduje osłabienie więzi społecznych. Warsztaty mają na celu zwiększenie motywacji do prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez radzenie sobie ze stresem.

Zadanie 4
Warsztaty zapobiegania nawrotom
W ramach warsztatów uczestnicy poznają neurobiologiczne mechanizmy oraz przyczyny powstawania nawrotów, poznają własne sygnały ostrzegawcze nawrotu. Przeprowadzony zostanie trening umiejętności ważnych z punktu widzenia wspierania trzeźwości oraz ułatwiających radzenia sobie z sytuacjami zagrażającymi i nawrotami.

Zadanie 5
Aktywizacja zawodowa: indywidualne wsparcie doradcy zawodowego
Indywidualny kontakt z doradcą zawodowym ma służyć zidentyfikowaniu osobistych i społecznych zasobów klienta, wzmocnić je i zmotywować do aktywnego poszukiwania pracy. Doradca zawodowy (jednocześnie psycholog), poza wywiadem będzie miał za zadanie zdiagnozowanie preferencji osobowościowych (badanie psychometryczne NEO-FFI) oraz zawodowych (test WKP). Efektem pracy będzie przygotowanie (we współpracy z uczestnikiem) Indywidualnego Planu Działania i ewentualne dobranie kursu zawodowego na podstawie zdiagnozowanych preferencji oraz możliwości lokalnego rynku pracy.

Zadanie 6
Warsztaty aktywności zawodowej
Celem zajęć jest wyposażenie odbiorców w wiedze i umiejętności sposobu poruszania się po nowoczesnym rynku pracy, prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i poprawnemu wypełnianiu formularzy aplikacyjnych.

Zadanie 7
Praktyczne kursy zawodowe (z wykorzystaniem firm zewnętrznych)
W niniejszym programie ważnym elementem jest wyposażenie uczestników w wymierne kompetencje zawodowe potwierdzone stosownymi dokumentami, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy, jednocześnie dając szansę na zatrudnienie.

Zgłoszenie:
Zgłoszenia osobiste do programu pod nr tel. 602 291 485 lub biuro@pro.opole.pl.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.