Wracamy do społeczeństwa

Wracamy do społeczeństwa– program reintegracji społecznej dla osób kończących leczenie uzależnień

Z naszych kilkunastoletnich doświadczeń terapeutycznych wynika, że wysiłek włożony w zaleczenie osób uzależnionych od narkotyków może być zmarnowany, jeżeli po zakończeniu podstawowego programu terapii, osoby takie pozostaną bez jakiegokolwiek wsparcia postrehabilitacyjnego. Jednocześnie poprzednie edycje programu i monitorowanie jego efektów wskazują, iż uczestnicy w większości utrzymują abstynencję, legalnie pracują (ponad połowa) w oparciu o umowę o pracę; podobny odsetek żyje w stałych związkach.

Program skierowany jest do osób kończących lub tych, które ukończyły leczenie od substancji psychoaktywnych w różnych placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych na terenie województwa opolskiego. Każda z wybranych form jest adresowana do chętnych uczestników. Proponowana ilość osób to 10 – 15 w każdej z grup. Konkretne osoby będą mogły skorzystać z różnych form (jednej lub kilku) oferowanych w programie.

Celem zakładanych działań jest: pomoc osobom uzależnionym w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczności lokalnej poprzez reintegrację społeczno – zawodową i ostatecznie podjęcie adekwatnych ról społecznych.

Zadanie 1
Warsztaty rozwoju osobistego – kompetencje interpersonalne
Jednym z głównych powodów sięgania po środki psychoaktywne po ukończonym programie terapii jest poczucie alienacji społecznej. Osoby uzależnione mają problem z powrotem do pełnienia akceptowanych ról społecznych. Warsztaty mają poprzez odpowiedz na pytania „jak mi z innymi ludźmi?”, „jak innym ze mną?” wpłynąć na poprawę funkcjonowania społecznego.

Zadanie 2
Warsztaty rozwoju osobistego – rówieśnicze zachowania asertywne
Zachowania asertywne są podstawową umiejętnością dla osób, które kończą leczenie od środków psychoaktywnych. Warsztat kompetencji osobistych bazuje na zmianach psychologicznych, które pozwolą beneficjentom na osiągniecie celów i realizacji potrzeb, z zachowaniem szacunku dla siebie i innych; dają poczucie kontroli nad własnym życiem.

Zadanie 3
Warsztaty rozwoju osobistego – warsztaty antystresowe
Stres powoduje osłabienie więzi społecznych. Warsztaty mają na celu zwiększenie motywacji do prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez radzenie sobie ze stresem.

Zadanie 4
Warsztaty zapobiegania nawrotom
W ramach warsztatów uczestnicy poznają neurobiologiczne mechanizmy oraz przyczyny powstawania nawrotów, poznają własne sygnały ostrzegawcze nawrotu. Przeprowadzony zostanie trening umiejętności ważnych z punktu widzenia wspierania trzeźwości oraz ułatwiających radzenia sobie z sytuacjami zagrażającymi i nawrotami.

Zadanie 5
Warsztaty aktywności zawodowej
Celem zajęć jest wyposażenie odbiorców w wiedze i umiejętności sposobu poruszania się po nowoczesnym rynku pracy, prowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych i poprawnemu wypełnianiu formularzy aplikacyjnych.

Zadanie 6
Praktyczne kursy zawodowe (z wykorzystaniem firm zewnętrznych)
W niniejszym programie ważnym elementem jest wyposażenie uczestników w wymierne kompetencje zawodowe potwierdzone stosownymi dokumentami, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy, jednocześnie dając szansę na zatrudnienie.

Zgłoszenie:
Zgłoszenia osobiste do programu pod nr tel. 602 291 485 lub biuro@pro.opole.pl.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.