Hip - Hop Profilaktyka

Program wzmacniający kompetencje młodzieży z grup zwiększonego ryzyka.

 

Odbiorcy:
Uczniowie placówek szkolnych i wychowawczych wyselekcjonowani przez pedagogów z tzw. subkultury hip-hopowej. Mogą to być osoby używające okazjonalnie lub przebywające w grupie osób zażywających narkotyki – kwalifikacja do programu odbywa się podczas rozmowy wstępnej – diagnostycznej z realizatorami programu.

Cel:
Podstawowym celem niniejszego programu jest trenowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych młodzieży, które pomogą im ustrzec się przed używaniem substancji psychoaktywnych i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Cele szczegółowe:

  • • Zwiększenie poziomu własnej świadomości w stosunku do osób i zjawisk z obszaru uzależnień; stworzenie okazji do analizy i ewentualnej zmiany postaw.
  • • Dostarczenie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień i problemów związanych z uzależnieniem.
  • • Zwiększanie wiedzy o samym sobie i innych jako podstawy do rozwiązywania problemów.
  • • Rozwinięcie umiejętności kontaktu i komunikacji z ludźmi.
  • • Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
  • • Poszukiwanie alternatywnych, konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego

Uzasadnienie przyjętych celów
Nabycie wiedzy na temat mechanizmów uzależnień może być czynnikiem chroniącym przed używaniem szkodliwym substancji psychoaktywnych. Poszerzenie wiedzy na temat własnych kompetencji, własnej emocjonalności, trenowanie nowych umiejętności interpersonalnych, radzenie sobie w sytuacjach stresowych wpływa na podwyższenie samooceny, a tym samym na zmniejszenie ryzyka sięgania po substancje psychoaktywne. Poznanie form alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego jest istotne dla zdrowego rozwoju psychospołecznego młodego człowieka.

Realizacja programu składa się z następujących typów zadań:
1) Rozmów rekrutacyjnych – 1 godz./osoba
2) Zajęć edukacyjno - informacyjnych – 8 godz.
3) Warsztatów umiejętności psychospołecznych: konstruktywna komunikacja, poczucie własnej wartości, asertywność, radzenie sobie ze stresem – 32 godz.
4) Indywidualnych interwencji kryzysowych dla uczestników - 1 godz./osoba
5) Warsztatów alternatywnych stylów życia – 18 godz
6) Ewaluacji projektu.

Zakładanymi rezultatami realizacji programu są:
• wzrost wiedzy na temat działania narkotyków, mechanizmów uzależnień i możliwości pomocy.
• Wzrost umiejętności konstruktywnej komunikacji, wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększenie zachowań asertywnych, podwyższenie poczucia własnej wartości.
• Rozwiniecie umiejętności organizowania sobie czasu wolnego.
• Ograniczenie lub zaprzestanie używania nielegalnych substancji

Zgłoszenie:
W celu zgłoszenia placówki do programu prosimy o kontakt: biuro@pro.opole.pl 

Po utworzeniu grupy istnieje możliwość realizacji zajęć w dowolnym miejscu na terenie województwa opolskiego. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.