Kompleksowa profilaktyka uzależnień w szkole podstawowej

 

Nowo utworzony program Pracowni Rozwoju Osobistego powstał z powodu dużego zainteresowania szkół podstawowych zajęciami profilaktycznymi dotyczącymi różnych, w tym nowych zachowań ryzykownych dzieci, realizowanymi na poziomie uniwersalnym, z wykorzystaniem strategii wzmacniania umiejętności życiowych (uczniów) i umiejętności wychowawczych (rodziców). Większość programów profilaktyki uzależnień kierowana była dotychczas do uczniów szkół gimnazjalnych; biorąc jednak pod uwagę średni wiek inicjacji alkoholowej i narkotykowej – profilaktyka uniwersalna powinna mieć miejsce głównie wobec uczniów młodszych.

Celem projektu jest zmniejszenie popytu na substancje psychoaktywne wśród uczniów poprzez profilaktyczne wzmacnianie postaw prozdrowotnych i czynników chroniących.

Program przewiduje kompleksową realizację 4 typów zadań:
- Profilaktyczne działania informacyjno – edukacyjne dla uczniów - planuje się realizację zajęć łącznie w 20 grupach młodzieży szkolnej (klasy 6 i 7), zajęcia trwają 2 godz. dydaktyczne (w każdej zgłoszonej szkole podstawowej: 2 klasy x 2 godz.).
- Warsztatowe szkolenie kompetencyjne dla przedstawicieli zespołów wychowawczych szkół podstawowych – 2 grupy (15-osobowe) x 2 dni x 8 godz. Realizacja: październik (I grupa) i listopad (II grupa) 2017 r.
- Poradnictwo dla nauczycieli/wychowawców/pedagogów - planuje się realizację 3 godzin konsultacji problemowych o charakterze superwizyjnm na terenie 10 opolskich szkół podstawowych.
- Spotkania profilaktyczno – edukacyjne z rodzicami - planuje się realizację spotkań w wymiarze 2 godzin dydaktycznych na terenie 10 opolskich szkół podstawowych.

Zajęcia realizowane będą na terenie zgłoszonych do programu dziesięciu opolskich szkół podstawowych oraz w siedzibie Pracowni Rozwoju Osobistego w Opolu (Plac Oleandrów 8) posiadającej przygotowaną w tym celu salę warsztatową wraz z zapleczem socjalnym.

Wszystkie formy zajęć mają charakter nieodpłatny. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@pro.opole.pl . Informacje dodatkowe pod nr tel. 602 291 485.